Key figures (Nøgletal)

The key figures module API returns financial information about companies in the form of yearly reports, each containing a large number of key figures reported by the companies. All reports are fetched from CVR in realtime, making sure you always receive the most recent numbers.

Getting recent reports

Use the below endpoint to request the most recent reports for a company. Use the Lasso Id to identify the wanted company.

GET api.lassox.com/apps/cvrkeyfigures/CVR-1-34580820/accounts
[
  {
    "reportType": "Yearly",
    "currencies": [
      "DKK"
    ],
    "cvr": 34580820,
    "period": {
      "from": "2016-01-01T00:00:00",
      "to": "2016-12-31T00:00:00",
      "instant": null
    },
    "pdfUrl": "http://regnskaber.virk.dk/02808543/ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzNmLzkzLzNkL2QzLzA5ZDUtNGJlOC1iNTFmLWJmNzU3M2M4YjQ3ZQ.pdf",
    "xmlUrl": "http://regnskaber.virk.dk/02808543/ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzE1LzEzLzRkLzVhL2UxZjUtNDgxZi1iM2VmLTU5NmNkOTAyMDE0Ng.xml",
    "tiffUrl": null,
    "publicationTime": "2017-06-12T06:17:56",
    "nameOfAuditFirm": "Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab",
    "identificationNumberCvrOfAuditFirm": 15915641,
    "nameAndSurnameOfAuditor": "Elan Schapiro",
    "typeOfAuditorAssistance": "Revisionspåtegning",
    "nameOfFinancialInstitution": "Danske Bank",
    "identificationNumberCvrOfFinancialInstitution": null,
    "profitLossFromOrdinaryOperatingActivities": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "-283403",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "assets": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "2910938",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "profitLoss": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "-226801",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "revenue": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "1568076",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "equity": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "1521820",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "contributedCapital": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "105264",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "currentAssets": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "1039323",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "nonCurrentAssets": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "1871615",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "grossResult": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "864364",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "cashAndCashEquivalents": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "382893",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "longtermLiabilitiesOtherThanProvisions": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "152750",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "shorttermLiabilitiesOtherThanProvisions": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "832380",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "shorttermInvestments": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "inventories": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "supplementaryInformationOnMattersPertainingToAuditedFinancialStatement": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "supplementaryInformationOnOtherMatters": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "supplementaryInformationOnMattersPertainingToFinancialStatementExtendedReview": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "reportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOrderOnApprovedAuditorsReportsAudit": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "reportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOrderOnApprovedAuditorsReportsExtendedReview": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "otherReportsAuditorsReport": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "supplementaryInformationOnExtendedReview": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "materialUncertaintyConcerningGoingConcernAudit": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "supplementaryInformationOnAudit": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "supplementaryInformationOnOtherMattersExtendedReview": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "otherReportingResponsibilitiesAudit": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "auditorsReportsAccordingToOtherLegislationAndRegulationReview": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "auditorsReportsAccordingToOtherLegislationAndRegulation": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "auditorsReportsAccordingToOtherLegislationAndRegulationExtendedReview": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "supplementaryInformationOnAuditorsReview": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "descriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements": {
      "unit": null,
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.\n",
      "possibleError": true,
      "error": false
    },
    "descriptionOfQualificationsOfFinancialStatementsExtendedReview": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "descriptionsOfQualificationsOfReviewedFinancialStatements": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "opinionOnAuditedFinancialStatements": {
      "unit": null,
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.\n\nVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.\n",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "opinionOnFinancialStatementsExtendedReview": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "opinionOnReviewedFinancialStatements": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "managementsReview": {
      "unit": null,
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "Selskabets væsentligste aktiviteter\nLasso X udvikler data-løsninger baseret på offentlig data. Lasso samler data om virksomheder og personer i dansk erhvervsliv fra forskellige offentlige datakilder, kombinerer dem og gør relevant data tilgængelig i branchespecifikke produkter - eksempelvis samler produktet ’Lasso for Revision’ en del af de data revisorer har brug for, når de skal revidere et regnskab. Herudover udvikler og driver Lasso sitet www.lasso.dk, der viser robotgenererede nyheder om dansk erhvervsliv samt erhvervsresumeer om alle personer registreret i det danske CVR-register.  Samlet set er Lassos vision at skabe større og bedre indsigt og transparens i dansk erhvervsliv ved at hæve barren for, hvad man kan med offentlig data. \n\nUdvikling i aktiviteter og økonomiske forhold\nÅrets nettoomsætning udgør 1.568 t.kr. mod 1.082 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -227 t.kr. mod 177 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.\n\nLassos forretning er abonnementsbaseret, og kunderne tegner abonnementer af typisk 1-3 års varighed, hvilket betyder, at abonnementsindtægterne periodiseres over denne periode. Derfor afspejler dette års aktivitet og indtjening ikke umiddelbart den økonomiske udvikling, idet selskabet i regnskabsåret har oparbejdet en større kundedatabase, hvor hovedparten af kunderne har forpligtet sig til lange abonnementsperioder, hvilket sikrer stabil indtjening – også ind i de næste regnskabsår. \n\nI regnskabsåret 2016 har selskabet oplevet en stor tilgang af abonnementskunder på særligt Lasso for Revision – samtidig med, at selskabet har investeret kraftigt i udvikling og tilpasning af andre branchespecifikke markedsdataprodukter. Medio 2016 blev Lasso News lanceret – en gratis webside med robotgenererede nyheder om dansk erhvervsliv. Dette blev gjort for at underbygge selskabets vision om at skabe transparens i data om dansk erhvervsliv. Der har været fart på udviklingen, og lanceringen skabte stor opmærksomhed, der betyder, at Lasso nu begynder at differentiere sig mere markant fra konkurrenter på markedsdataområdet. På den måde støtter Lasso News op om selskabets mål om at blive dem i branchen, der skaber de bedste og største muligheder med data om dansk erhvervsliv – og Lasso News kan forhåbentlig være med til at give Lasso den opmærksomhed og troværdighed, der på sigt kan skabe en endnu større kunde-reach. \n",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "disclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "provisions": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "403988",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "depreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "-371370",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "profitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "-287122",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "grossProfitLoss": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "landAndBuildings": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "shorttermTradeReceivables": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "414159",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "equityLoan": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "liabilitiesAndEquity": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": null,
        "to": null,
        "instant": "2016-12-31T00:00:00"
      },
      "value": "2910938",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "dividend": {
      "unit": null,
      "period": null,
      "value": null,
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "averageNumberOfEmployees": {
      "unit": "pure",
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "6",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "employeeBenefitsExpense": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "776397",
      "possibleError": true,
      "error": false
    },
    "otherExternalExpenses": {
      "unit": "DKK",
      "period": {
        "from": "2016-01-01T00:00:00",
        "to": "2016-12-31T00:00:00",
        "instant": null
      },
      "value": "809679",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "debt": {
      "unit": "DKK",
      "period": null,
      "value": "1389118",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "ebitda": {
      "unit": "DKK",
      "period": null,
      "value": "87967",
      "possibleError": false,
      "error": false
    },
    "solvencyRatio": 52.279368368546496009190164820,
    "liquidityRatio": 124.86160167231312621639155194,
    "operatingMargin": -18.073294916828010887227404790,
    "roi": -9.735796502708061800010855610,
    "equityReturn": -18.867014495801080285447687640,
    "coverage": 55.122583344174644596307832020,
    "groupMember": false,
    "hasXBRL": true,
    "phraseOccurences": [],
    "lastUpdated": null
  },
  { .. } // other reports omitted for brevity
]

The following endpoint returns only the latest yearly report

GET api.lassox.com/apps/cvrkeyfigures/CVR-1-34580820/accounts/latest

The result is a JSON document containing most of the fields from the XBRL document reported by the company.

{ 
  'revenue': { // see list below for the available fields
    "unit": "DKK", // the reported currency
    "period": {
      "from": "2016-01-01T00:00:00",
      "to": "2016-12-31T00:00:00",
      "instant": null
    },
    "value": "1568076", // the value of the reported key figure
    "possibleError": false,
    "error": false
  }
}

We run statistical analysis on the data in realtime in an attempt to catch errors and discrepancies. In the case of possible self-reported errors, possibleError or error will be true. In such cases we urge you to check the value from the PDF / Tiff file linked in the pdfUrl or tiffUrl property, as these are more likely to be correct.

Available fields

The data comes directly from the reported XBRL files, in which the various key figures are identified by very specific names. Use the below table to lookup specific values by their Danish name.

Click to view available fields
Danish name XRBL Name
Afkastningsgrad roi
Afskrivninger depreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss
Anlægsaktiver nonCurrentAssets
Ansvarlig lånekapital equityLoan
Antal ansatte averageNumberOfEmployees
Balance liabilitiesAndEquity
Bruttofortjeneste grossProfitLoss
Driftsresultat profitLossFromOrdinaryOperatingActivities
Dækningsgrad coverage
Egenkapital equity
Egenkapitalforrentning equityReturn
Grunde og bygning landAndBuildings
Hensættelser provisions
Kortfristet gæld shorttermLiabilitiesOtherThanProvisions
Langfristet gæld longtermLiabilitiesOtherThanProvisions
Likvider cashAndCashEquivalents
Likviditetsgrad liquidityRatio
Omsætning revenue
Omsætningsaktiver currentAssets
Overskudsgrad operatingMargin
Resultat før skat profitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax
Samlede aktiver assets
Soliditetsgrad solvencyRatio
Udbytte dividend
Varebeholdning inventories
Varedebitor shorttermTradeReceivables
Virksomhedskapital contributedCapital
Årets resultat profitLoss
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder shorttermReceivablesFromGroupEnterprises
Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse ShorttermReceivablesFromOwnersAndManagement
Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder shorttermPayablesToGroupEnterprises